BLOG

Regulamin konkursu, "Konkurs Świąteczny’’

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu „Konkurs Świątecznego” zwanego dalej „Konkursem” jest IBS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kościerskiej 39A, 83-312 Borcz, KRS: 000004048, nr NIP 5891742035, REGON 192539454.
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator oraz gdyńska projektantka Karolina Kalska
 3. Konkurs trwa od 6.12.2022 do 30.12.2022 do godz. 23:59.
 4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na oficjalnym profilu marki Polskie Północne Pierze i Puch – na stronie www.instagram.com oraz wwww.facebook.com nie później niż w dniu 31.12.2022.
 5. Niniejszy regulamin Konkursu (zwany dalej „Regulaminem”) jest wiążący dla Organizatora i niżej zdefiniowanych Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.
 6. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wyłącznie w ramach serwisu Instagram oraz Facebook (z zastrzeżeniem ust. 21 poniżej).
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród Uczestnikom Konkursu działającym niezgodnie z Regulaminem lub niespełniającym wymogów w nim określonych.
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania Konkursu, wykluczenia Uczestnika Konkursu, który działa w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu, opisanymi w Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym z udziału w Konkursie Uczestnika oraz odmowy przyznania Nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania mu nagrody. Powyższe prawo przysługuje Organizatorowi również w przypadku gdy Uczestnik Konkursu, celem uzyskania korzystnego rezultatu, korzysta z urządzeń lub programów umożliwiających ominięcie wymagań konkursowych.
 10. Organizator zachowuje prawo do moderowania i usuwania wypowiedzi wulgarnych, obraźliwych i/lub naruszających dobre imię: marki Polskie Północne Pierze i Puch, Organizatora, Karoliny Kalskiej oraz promujących produkty konkurencyjne w stosunku do produktów sprzedawanych pod marką Polskie Północne Pierze i Puch oraz Karoliny Kalskiej, nawet po wcześniejszej akceptacji zgłoszenia konkursowego.
 11. Organizator nie ma obowiązku informowania Uczestników o wykluczeniu z Konkursu.
 12. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (dalej zwana „Komisją”) składająca się z 4 osób wskazanych przez Organizatora. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają zmianom.
 13. W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu, organem rozstrzygającym jest Komisja.
 14. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu Instagram oraz Facebook. Instagram oraz Facebook są znakami towarowymi zastrzeżonymi przez Instagram, LLC oraz Facebook. Ich użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu serwisu Instagram oraz Facebook.
 15. Instagram, LLC oraz Facebook nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.
 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwisu Instagram oraz Facebook lub za utrudnienia w dostępie do nich z przyczyn od niego niezależnych, pozostających poza kontrolą Organizatora, w szczególności będących wynikiem działań lub zaniechań serwisu Instagram lub Facebook albo braku dostępu do Internetu itp.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem, której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia, jak również za pośrednictwem, której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia konkursowe zagubione lub utracone w sieci Internet, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji.
 19. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe, podawane przez Uczestnika Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Instagram, LLC oraz Facebook.
 20. Informacje o Konkursie oraz o jego przebiegu i wynikach będą opublikowane na profilu Organizatora oraz profilu firmowym Karoliny Kalskiej na serwisie instagram.com oraz Facebook.com

 

§ 2 Uczestnicy Konkursu

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające konto osobiste w serwisie Instagram (założone i prowadzone zgodnie z regulaminem tego serwisu), obserwujące profil Organizatora i Karoliny Kalskiej w serwisie Instagram oraz Facebook.
 2. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszelkie zasady w nim opisane.
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora oraz Karoliny Kalskiej, jak również członkowie ich rodzin.

 

§ 3 Zasady uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

(a) posiadanie przez Uczestnika Konkursu konta w serwisie Instagram oraz Facebook;

(b) obserwowanie profilu Organizatora oraz Karoliny Kalskiej w serwisie Instagram oraz Facebook;

(c) zapoznanie się z Regulaminem;

(d) wykonanie zadania konkursowego opisanego w § 4.

 1. W Konkursie biorą udział jedynie prawidłowe zgłoszenia.

 

§  4 Zasady Konkursu

Zadanie konkursowe w konkursie „Stwórz kreację sylwestrową z pościeli” polega na :

 1. Zaobserwowaniu profilu Organizatora oraz profilu Karoliny Kalskiej w serwisie Instagram lub Facebook.
 2. Złożeniu życzeń noworocznych pod postem o „Konkursie Świątecznym” na profilu Organizatora lub Karoliny Kalskiej wybranej przez uczestnika osobie wraz z jej oznaczeniem.
 3. Wykonaniu  zdjęcia lub rolki ze stylizacją zrobioną z pościeli.
 4. Umieszczenie opisanej w pkt.1 rolki lub zdjęcia na swoim profilu w serwisie Instagram lub Facebook wraz z oznaczeniem:

 

§  5 Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedno zdjęcie lub rolkę.
 2. Komentarze nie mogą zawierać treści niecenzuralnych czy obraźliwych,
 3. Uczestnik może zaprosić do udziału w Konkursie swoich znajomych z serwisu Instagram lub Facebook
 4. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni decyzją Komisji.
 5. Komisja przy ocenianiu zdjęć oraz rolek będzie brać pod uwagę kreatywność, wyczucie estetyki, a także zgodność z tematem opisanym w ust. 1 powyżej.
 6. Decyzje Komisji są ostateczne i niepodważalne (nie przysługuje odwołanie). Komisja

w swoich decyzjach jest całkowicie autonomiczna.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w jego trakcie o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez stosowny komunikat umieszczony w serwisie Instagram oraz Facebook.

 

§ 6 Nagrody i zwycięzcy

 1. W Konkursie zostaną przyznane dwie nagrody, jedna w konkursie ogłoszonym na platformie Instagram, a druga nagroda za wygraną w konkursie na platformie Facebook.
 2. Nagrodę stanowi bon na zakupy w sklepie firmowym, stacjonarnym i internetowym na kwotę 500zł i bon 300 zł na zakupy w butiku projektantki. Nagrody zostaną przyznane wybranym decyzją Komisji Uczestnikom, którzy wykonali zadanie konkursowe.
 3. Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie na platformie Instagram bon 500 zł do sklepu Organizatora oraz bon 300 zł na zakupy w butiku Karoliny Kalskiej. Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie na platformie Facebook bon 500 zł do sklepu Organizatora oraz bon 300 zł na zakupy w butiku Karoliny Kalskiej. Zdobywcy Nagród zostaną poinformowani przez Organizatora o wygranej poprzez umieszczenie stosownej informacji w serwisie instagram.com oraz facebook.com
 4. Po ogłoszeniu wyników Konkursu Uczestnicy – zdobywcy Nagrody winni skontaktować się z Organizatorem wysyłając list elektroniczny na adres zofia@pppp.com.pl. Zgłoszenie, pod rygorem utraty prawa do Nagrody winno nastąpić w terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Brak potwierdzenia w powyższym terminie albo wysłanie w zakreślonym terminie odpowiedzi oznaczać będzie utratę prawa do Nagrody.
 5. Po zgłoszeniu się zdobywcy Nagrody zgodnie z ust. 5 powyżej, Organizator zweryfikuje dane zdobywcy Nagrody. W przypadku pozytywnej weryfikacji, Organizator, w zwrotnym liście elektronicznym, wyśle do zdobywcy Nagrody wytyczne opisujące dalszy tryb postępowania, w szczególności tryb i zasady przyznania Nagrody.
 6. W razie takiej potrzeby, zdobywca Nagrody zobowiązuje się do poprawnego wypełnienia dokumentów niezbędnych do jej odbioru, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.
 7. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, usługi ani też równowartość pieniężną. Zdobywca Nagrody nie może przenieść prawa do niej na osoby trzecie.
 8. Organizator zobowiązuje się wysłać Nagrody w ciągu 14 dni od daty otrzymania poprawnych i pełnych danych od ich zdobywców.
 9. W przypadku działania niezgodnego z Regulaminem ujawnionego po dacie przyznania Nagrody, w szczególności jeśli Uczestnik używał więcej niż jednego profilu w serwisie InstagramFacebooku lub działał w sposób naruszający zasady serwisu Instagram oraz Facebook lub Regulamin, Organizator ma prawo do zaniechania wydania Nagrody, o czym niezwłocznie powiadomi w/w Uczestnika.

 

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do zaprezentowania zwycięzców oraz przekazania im Nagród.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

 1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym celem wydania im Nagród. Informacje dotyczące Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora, jak również mogą być przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla w/w celów, jest niezależna od czasu trwania Konkursu. Zgoda może być odwołana w każdym czasie.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Każdy Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przekazując pełne imię i nazwisko Użytkownika oraz jego adres e-mail i nazwę Konkursu lub drogą pisemną na adres Organizatora. Złożenie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika w trakcie trwania Konkursu, uważane będzie za wycofanie się Uczestnika z Konkursu. Wycofanie zgody uniemożliwiające przekazanie Uczestnikowi Nagrody uprawnia Organizatora do odmowy jej wydania.
 4. Każdy uczestnik dodając rolkę lub zdjęcie konkursowe przekazuje pełne prawa autorskie Organizatorowi i zgadza się na wykorzystanie wizerunku.

 

§ 8 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy Konkursu winni zgłaszać na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającą reklamację.
 4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora: IBS Sp. z o.o. ul. Kościerska 39 A, 83-312 Borcz.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, jeżeli zmiany te są korzystne dla Uczestników Konkursu oraz do przedłużenia trwania Konkursu. Organizator każdorazowo ogłosi zmiany w Regulaminie w serwisie InstagramFacebook.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub/i skrócenia czasu trwania Konkursu.
 3. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez sąd o właściwości zgodnej z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: biuro@pppp.com.pl. Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 14 dni roboczych. Organizator nie udziela informacji, jeżeli miałoby to stanowić naruszenie postanowień Regulaminu.
 5. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, zostaje również udostępniony w na stronie www.pppp.com.pl
 6. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres biuro@pppp.com.pl z informacją o takiej rezygnacji. Rezygnacja w przypadku zwycięzcy Konkursu powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

 

§ 10 Odpowiedzialność Organizatora

 1. Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich w związku z Konkursem, za działania Uczestnika, takie jak np.: umieszczenie danych osobowych i/lub zdjęć osób trzecich ponosi wyłącznie Uczestnik Konkursu.
 2. Organizator ponosi odpowiedzialność za zapewnienie ochrony danych osobowych Uczestników Konkursu.
 3. Organizator odpowiada za wydanie Nagród zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu
wysyłamy nie częściej niż 1 raz w tygodniu